யாமிருக்க பயமேன்!

Search by Country & Location

Names Of Lord Murugan

108 Names of Lord Murugan

1 Namaha
2 GuhayaNamaha
3 ShanmukhayaNamaha
4 BalanetrasutayaNamaha
5 PrabhaveNamaha
6 PingalayaNamaha
7 KrittikasunaveNamaha
8 ShikhivahanayaNamaha
9 DvinadbhujayaNamaha
10 DvinannetrayaNamaha
11 ShaktidharayaNamaha
12 PisidasaprabhajanayaNamaha
13 TarakasurasamharineNamaha
14 RaksobalavimardanayaNamaha
15 MattayaNamaha
16 PramattayaNamaha
17 UnmattayaNamaha
18 SurasainyasuraksakayaNamaha
19 DevasenapatayeNamaha
20 PragnyaNamaha
21 KripalaveNamaha
22 BhaktavatsalayaNamaha
23 UmasutayaNamaha
24 ShaktidharayaNamaha
25 KumarayaNamaha
26 KrauncadharanayaNamaha
27 SenanyeNamaha
28 AgnijanmaneNamaha
29 ViskhayaNamaha
30 ShankaratmajayaNamaha
31 SivasvamineNamaha
32 GanaswamineNamaha
33 SarvasvamineNamaha
34 SanatanayaNamaha
35 AnantasaktayeNamaha
36 AksobhyayaNamaha
37 ParvatipriyanandanayaNamaha
38 GangasutayaNamaha
39 SarodbhutayaNamaha
40 AtmabhuveNamaha
41 PavakatmajayaNamaha
42 MayadharayaNamaha
43 PrajrimbhayaNamaha
44 UjjrimbhayaNamaha
45 KamalasanasamstutayaNamaha
46 EkavarnayaNamaha
47 DvivarnayaNamaha
48 TrivarnayaNamaha
49 SumanoharayaNamaha
50 CaturvarnayaNamaha
51 PancavarnayaNamaha
52 PrajapatayeNamaha
53 TrumbayaNamaha
54 AgnigarbhayaNamaha
55 SamigarbhayaNamaha
56 VisvaretaseNamaha
57 SurarighneNamaha
58 HiranyavarnayaNamaha
59 SubhakriteNamaha
60 VasumateNamaha
61 VatuvesabhriteNamaha
62 BhushaneNamaha
63 KapastayeNamaha
64 GahanayaNamaha
65 ChandravarnayaNamaha
66 KaladharayaNamaha
67 MayadharayaNamaha
68 MahamayineNamaha
69 KaivalyayaNamaha
70 SahatatmakayaNamaha
71 VisvayonayeNamaha
72 AmeyatmaneNamaha
73 TejonidhayeNamaha
74 AnamayayaNamaha
75 ParameshtineNamaha
76 ParabrahmaneNamaha
77 VedagarbhayaNamaha
78 ViratsutayaNamaha
79 PulindakanyabhartreNamaha
80 MahasarasvatavradayaNamaha
81 AsritaKiladhatre
Namaha
82 ChoraghnayaNamaha
83 RoganasanayaNamaha
84 AnantamurtayeNamaha
85 AnandayaNamaha
86 ShikhandikritagedanayaNamaha
87 DambhayaNamaha
88 ParamadambhayaNamaha
89 MahadambhayaNamaha
90 VrishakapayeNamaha
91 KaranopatadehayaNamaha
92 KaranatitaVigrahaya
Namaha
93 AnishvarayaNamaha
94 AmritayaNamaha
95 PranayaNamaha
96 PranayamaparayanayaNamaha
97 VritakandareNamaha
98 ViraghnayaNamaha
99 RaktashyamagalayaNamaha
100 MahateNamaha
101 SubrahmanyayaNamaha
102 ParavarayaNamaha
103 BrahmanyayaNamaha
104 BrahmanapriyayaNamaha
105 LokaGurave Namaha
106 GuhapriyayaNamaha
107 AksayaphalapradayaNamaha
108 ShriSubrahmanyaya Namaha
This div height required for enabling the sticky sidebar